MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
9:00-10:00Chinese Beginner 2
9:15-10:00
Chinese Beginner 2
9:15-10:00
Business Chinese Beginner
9:30-10:15
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00Chinese Beginner 2
12:15-13:00
Chinese Beginner 2
12:15-13:00

Teacher: Chuanming Zhuzhu