MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
9:00-10:00Intermediate Chinese 2
(HSK 3)
Intermediate Chinese 2
(HSK 3)
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00Intermediate Chinese 2
(HSK 3)
13:15-14:00
Intermediate Chinese 2
(HSK 3)
13:15-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00Intermediate Chinese 2
(HSK 3)
18:30-19:15
Intermediate Chinese 2
(HSK 3)
18:30-19:15

Teachers:

Intermediate Chinese 2 – Chuanming Zhuzhu, Li Junyu