MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
9:00-10:00Chinese Post-Beginner 2
9:15-10:00
Chinese Post-Beginner 2
9:15-10:00
10:00-11.00Business Chinese Post-Beginner
10:30-11:15
11:00-12:00
14:00-15:00Chinese Post-Beginner 2
14:15-15:00
Chinese Post-Beginner 2
14:15-15:00

Teacher: Chuanming Zhuzhu