MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
9:00-10:00Chinese Post-Beginner 1
9:15-10:00
Chinese Post-Beginner 1
9:15-10:00
10:00-11.00Business Chinese Post-Beginner
10:30-11:15
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00Chinese Post-Beginner 1
13:15-14:00
Chinese Post-Beginner 1
13:15-14:00

Teacher: Chuanming Zhuzhu