MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
13:00-14:00Chinese Calligraphy
13:15-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00Chinese Calligraphy
18:30-19:15

Teacher: Chuanming Zhuzhu